เรียนคอมพิวเตอร์ ฟรี

 
เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี    
  รับประกันความคุ้มค่า ในการเรียน
  เพียงท่านสมัครเรียน หลักสูตรเรียนส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม ท่านจะได้รับสิทธิ
   
  - เรียนทบทวนหลักสูตรเดิมแบบกลุ่ม ตามตารางอบรมของศูนย์ฝึกอบรม ได้ฟรี
     อีก 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มเรียนวันแรก
   
  หมายเหตุ :
  - ไม่สามารถโอนสิทธินี้ให้กับบุคคลอื่น
 

- ขอสงวนสิทฺธิ์ในบางรุ่นที่ นักเรียนหลักเต็มจนไม่สามารถให้เรียนเสริมได้

  - กรุณาแจ้ง การใช้สิทธิ์เรียนทบทวน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  - ท่านที่เรียนแบบส่วนตัว จะได้รับสิทธิเรียนทบทวนแบบกลุ่ม ไม่ใช่แบบส่วนตัว
  - ท่านที่จัดกลุ่มมาเรียนแบบส่วนตัว จะได้รับสิทธิเรียนทบทวนแบบกลุ่ม
       ไม่ใช่แบบส่วนตัว
   
****ยกเว้นท่านที่สมัครเรียนแบบส่วนตัว และหลักสูตรที่สมัครเรียนไม่ได้เปิดแบบกลุ่ม จะไม่ได้รับสิทธินี้ หรือ จะได้รับสิทธิเรียนในหลักสูตรใกล้เคียงดังนี้ ****
หลักสูตรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เรียนทบทวน   หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ์เรียนในหลักสูตรใกล้เคียง
A06
3ds max for Special Effect
 A02
 3ds max for Designer + Basic V-Ray รับสิทธิ์เรียน 3ds max for Beginner
A10
RPG GameMaker สำหรับสร้างเกมส์ RPG ( 2 มิติ ) A03 3ds max Character Studio รับสิทธิ์เรียน 3ds max for Beginner
A09
3d GameMaker สำหรับสร้างเกมส์ 3 มิติ A04 3ds max for Animation รับสิทธิ์เรียน 3ds max for Beginner
A11
RPG-Studio สำหรับสร้างเกมส์ RPG ( 3 มิติ ) C32 Illustrator+Photoshop+InDesign เลือกเรียน Photoshop หรือ illustratorได้ 1 หลักสูตร
A12 Sweet Home 3D C35 Flash + Dreamweaver เลือกเรียน Flash หรือ Dreamweaver ได้ 1 หลักสูตร
B17
Autodesk Viz (3D VIZ) C39 Photoshop + Dreamweaver เลือกเรียน Photoshop หรือ Dreamweaver ได้ 1 หลักสูตร
B18
Rhino
C40 Photoshop + Flash เลือกเรียน Photoshop หรือ Flash ได้ 1 หลักสูตร
B23 Solidworks Advance C41 Photoshop + Dreamweaver + Flash เลือกเรียน Photoshop หรือ Dreamweaver หรือ Flash ได้ 1
B26
V-Ray For Rhino
      หลักสูตร
C31 InDesign F65 Packaging Design รับสิทธิ์เรียน Illustrator
C37 Corel Draw F66 Products Design รับสิทธิ์เรียน SketchUp
C38 Premiere Pro CS6 F67 Graphic Design เลือกเรียน Photoshop หรือ illustratorได้ 1 หลักสูตร
E50 OpenOffice ( Writer,Calc,Impress) F70 Interior Design เลือกเรียน 3ds max for Beginner หรือ SketchUpได้ 1 หลักสูตร
E51 Blender 3D F71 Furniture Design เลือกเรียน 3ds max for Beginner หรือ SketchUpได้ 1 หลักสูตร
E52 Gimp      
E53 Inkscape      
F54 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน    
F55 Microsoft Word    
F56 Microsoft Excel    
F57 Microsoft PowerPoint    
F58 Microsoft Word + Excel    
F59 Microsoft Excel + PowerPoint    
F60 Microsoft Word + PowerPoint    
F61 Microsoft Word + Excel + PowerPoint    
F62 ติดตั้ง windows Format ลงโปรแกรม    
       
       
       
       
       
       
© Copyright 2004-2009 chairatstudio.com