สอนคอมพิวเตอร์

3ds VIZ
3ds Animation
3d Game Maker
V-Ray 3ds max
V-Ray for sketchUp
AXCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
SketchUp
Solidworks
MasterCAM
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Corel Draw
PHP
BasicComputer
Openoffice
Powerpoint

สอนการออกแบบ

Product Design
Graphic Design
Packaging Design
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

Graphic Design
with Photoshop + Illustrator

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ท่านได้สามารถเรียนรู้กระบวนการสำหรับการเป็น Graphic  Designer มืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้ หลักการในการออกแบบ ทั้งศาสตร์และศิลป์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop+Illustrator เพื่อตอบสนองการทำงาน ด้านกราฟฟิก ทุกรูปแบบ  
graphic design1

 

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร
- Intro to Advertising
- สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
- Creative Thinking วิธีคิดแบบ Creative
- ขั้นตอนการทำงานของ Advertising Agency
- Brand Idendity
- พื้นฐานการออกแบบ
- ศิลปะการออกแบบ
- ทฤษฎีสีและการเลือกใช้สี
- องค์ประกอบศิลป์
- การกำหนดแนวทางในการออกแบบ
- การออกแบบงานโฆษณา
- การเขียนข้อความโฆษณา
- การใช้ภาพโฆษณา
- การสร้างภาพ สร้าง Logo
- การตกแต่งภาพ
- การสร้างภาพ 3 มิติ
- การวาง Lay-out
- กระบวนการผลิตผลงานจริง
- การเชื่อมโยง ไปยังการสร้างผลงานประเภทต่างๆ เช่น web page,
  งาน Multimedia ต่างๆ
- การสร้างงานขั้นสูง ที่ต้องการ ความถูกต้องแม่นยำสูง
- การนำเสนอผลงาน อย่างสมบูรณ์แบบ
- ระบบ การผลิตสำหรับการผลิตออกมาเป็นผลงานจริง
- การใช้งาน Illustrator
- การใช้งาน Photoshop

รูปแบบการอบรม/สัมมนา

-บรรยาย,กิจกรรมรายบุุคคล

graphic design2

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบงาน Graphic Design ทุกชนิด
© Copyright 2015  By Chairat Studio
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว promotion เรียนคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์