หลักสูตรคอมพิวเตอร์

อบรม Solidworks Advance

      SolidWorks  Advance ช่วยให้งานออกแบบที่ซับซ้อนทางด้าน วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบเครื่องจักรกล  
  ทำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และง่ายขึ้น  
     เนื้อ หาหลักสูตร ครอบคลุมการทำงานในขั้นสูงของ Part , Assembly, Drawing ,Lighting,Material,Rendering ,  
  Animation ,การทดสอบความแข็งแรง Simulation และส่วนเสริมอื่นๆ  
 
หัวข้อการฝึกอบรม Solidwork Advance
 
 
Lesson1
การสร้างวัตถุ 3 มิติ ขั้นสูง (Part )
 
 
Lesson2
การสร้างภาพฉาย 2 มิติ อัตโนมัติ (Drawing) การกำหนดรายละเอียดต่างๆที่ซับซ้อน
 
Lesson3
การประกอบชิ้นงาน ( Assembly ) ขั้นสูง
 
Lesson4
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน (SimulationXpress)
 
Lesson5
การสร้างชิ้นงานโลหะแผ่น (Sheet Metal) Option
 
Lesson6
การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น AutoCAD , 3ds max, MasterCAM
 
Lesson7
การจำลองการเคลื่อนไหวของน้ำและอากาศ ( FlowXpress )
 
Lesson8
การประยุกต์ใช้งานจริงในระบบการผลิตตามลักษณะงาน ของแต่ละหน่วยงาน
 
Lesson9
Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ ( PhotoView 360)
 
Lesson10
การจัดแสงขั้นสูงใน Solidworks
 
Lesson11
การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 
Lesson12
Animation
    การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยขั้นสูงด้วยการกำหนด KeyFrame
 
Lesson13
Solidworks Motion
    การทดสอบการทำงานจริงของชิ้นส่วนต่างๆ
     
     
     
     
     

   
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้งาน SolidWorks
  วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
  ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชม.)
   
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 9,800.- 12 ชั่วโมง      
  เรียนแบบกลุ่ม 4,900.- 12 ชั่วโมง      
ภาพตัวอย่าง
solidworkssolidworks Exam
© Copyright 2004-2023  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Line : @chairatstudio
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
อบรม 06/27/2023