หลักสูตรอบรม Excel

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรม  มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล ตัวเลขและการคำนวณ สำหรับการใช้งาน
ภายในสำนักงานหรือส่วนตัว โดยโปรแกรม Excelได้จำลองพื้นที่การทำงานเหมือนสมุดงานขนาดใหญ่ มีหน้าเอกสารจำนวนมากให้
เก็บข้อมูลและสามารถใช้การคำนวณชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม เพื่อสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาผลลัพธ์ได้ตามต้องการ
 
  Excel 1 หลักการทำงานของ Excel
    รู้จักกับ Excel และความสามารถโดยรวม
    ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
    การสร้าง workbook ใหม่
    การใช้แถบเครื่องมือ ต่างๆ
  Excel 2 ทำงาน Worksheet
    การเลือก worksheet
    การเลือกเซล แบบต่างๆ
    การปรับขนาดเซล คัดลอกเซล ย้ายเซล การลบเซล
    การแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว
    การซ่อนและแสดงข้อมูล
    ประเภทของข้อมูล ข้อความ ตัวเลข วันที่และเวลา
    การใช้ AutoFill ในชุดข้อมูล
    การใช้ AutoComplete เพื่อใส่ข้อมูลซ้ำๆ
    การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  Excel 3 การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค
    การตั้งชื่อ การเลือก การเพิ่ม การลบ เวิร์กชีต
    การย้ายตำแหน่ง การทำสำเนา การใส่สี เวิร์กชีต
    การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต
    การจัดเรียงวินโดว์
  Excel 4 การปรับแต่งเวิร์กชีต
    การใช้ AutoFormat
    การปรับแต่งข้อมูลต่างๆภายในเซล
    การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข
    การจัดรูปแบบวันที่
  Excel 5 สอน การใช้สูตรในการคำนวณเบื้องต้น
    การใช้ปุ่ม Insert Function และแถบสูตรคำนวณ
    การใส่ Function และสูตร
    การแก้ไข Function และสูตร
    รู้จักกับ Function ที่สำคัญ
  - SUM หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด
    - AVERAGE หาค่าเฉลี่ย
    - COUNT การนับจำนวนข้อมูลตัวเลข
    - MAX, MIN การหาค่าสูงสุดเละต่ำสุด
    - ROUND ปัดเศษทศนิยม
    - SUMIF หาผลรวมแบบมีเงื่อนไข
    - IF กำหนดเงื่อนไขและการตัดสินใจ
  - BAHTTEXT แปลงตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นตัวอ่าน
    - PMT หาอัตราผ่อนชำระต่องวด
     
  Excel 6 การนำเสนอด้วยกราฟ
    รู้จักกับกราฟประเภทต่างๆ
    ทดลองสร้างกราฟ
    การปรับแต่งแก้ไข ชุดข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
    การเพิ่มรายละเอียด
    การสร้างกราฟแบบผสม
  Excel 7 การทำงานกับภาพ
    การแทรกภาพจากแหล่งต่างๆ
    การปรับแต่งภาพ
  Excel 8 การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel
    รู้จักกับฐานข้อมูล
    การสร้างลิสต์ข้อมูล
    การจัดเรียงข้อมูล
    การใช้ AutoFilter เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
    การแบ่งกลุ่มปละหาผลสรุปย่อย
  Excel 9 การพิมพฺ์งาน ใน Excel
    การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์
    การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
    การปรับแต่งระยะขอบกระดาษ
    สั่งพิมพ์
  Excel 10 การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ และการประยุกต์ใช้งานจริง
    การทำงานร่วมกับ Microsoft Word
    การทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint
    การบันทึกในรูปแบบ Webpage
    การแปลงไฟล์งานเป็น PDF ไฟล์
     
   
สอนpowerpoint เรียนpowerpoint ส่วนตัว  สอนpowerpoint  promotion เรียนpowerpoint แผนที่ศูนย์ฝึก เรียนpowerpointสมัคร เรียนpowerpoint
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio