SketchUp + Basic V-Ray


หัวข้อ อบรม SketchUp + Basic V-Ray

- แนวคิดในการใช้โปรแกรม
- คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ SketchUp และ V-Ray
- การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
- การเลือกไฟล์ต้นแบบและการตั้งหน่วยในการทำงาน
- กลุ่มคำสั่งในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
- กลุ่มคำสั่งในการแก้ไขชิ้นงาน 3 มิติ
- การใช้เครื่องมือช่วยเขียนต่างๆ
- การใช้งาน Layer
- การสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อน
- การสร้างชิ้นงานสำเร็จเก็บไว้ใช้งาน
- การนำชิ้นงานสำเร็จมาใช้งาน
- การ Download ชิ้นงานสำเร็จรูป กว่า 100,000 ชิ้นมาใช้งาน
- หลักการสร้าง Drawing เบื้องต้น, การใส่รายละเอียดใน Drawing
- การเขียนเส้นบอกระยะ (Dimension)
- การสร้างภาพตัด (Section View)
- การสร้างตัวอักษร 3 มิติ
- การกำหนดวัสดุที่สมจริงให้กับชิ้นงาน (Material)
- การสร้างวัสดุ (Material) ใน SketchUp และการเก็บไว้ใช้งาน
- การตั้งค่าแสงและเงา (Lighting)
- การนำเข้าแบบแปลน 2 มิติจาก AutoCAD มาขึ้นรูปเป็นวัตถุ 3 มิติ
- การ Export ชิ้นงาน3 มิติและการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น AutoCAD ,3dsmax
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ Walk-through animation with sketchup
- การบันทึกผลงานเป็นไฟล์ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว
- สอนการนำเสนอผลงานออกแบบอย่างมืออาชีพ
- การใช้งาน sketchup plugins , sketchup extensions
- การใช้งาน V-Ray For SketchUp ขั้นพื้นฐาน เพือสร้างภาพเสมือนจริง
- แนะนำ การใช้งาน Lumion ขั้นพื้นฐาน
- การพิมพ์งานที่ถูกต้อง ตรงตามมาตราส่วน
- การประยุกต์ใช้งานจริงๆ


เรียน SketchUp สอน SketchUp อบรม SketchUp

Copyright © 2018 · All Rights Reserved ·CHAIRATSTUDIO.COM