สอน After Effect
     
                              Adobe After Effect เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง Effect ในลักษณะต่างๆ ให้กับคลิปวีดีโอ เพื่อสร้าง ลักษณะพิเศษ ให้กับภาพยนตร์
  หรือ ไฟล์วีดีโอต่างๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง สามารถสร้าง Effect ต่างๆได้หลายประเภท ผ่านเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการ
  และความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ ไปใช้ตามต้องการ
            โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป
   ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
   หัวข้อฝึกอบรม  
     
   Lesson 1 รู้จักกับ Effect ต่างๆในวีดีโอ และการสร้าง Effect ด้วยโปรแกรม After Effect
    รู้จักกับ Effect ต่างๆในวีดีโอ
    ความสามารถโดยรวมของ โปรแกรม After Effect
    ระบบ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ โปรแกรม After Effect
    ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ และการใส่ Effect
    ระบบ วีดีโอ PAL, NTSC, SECAM, HD
    รู้จักกับ ไฟล์ วีดีโอ และไฟล์ เสียง ชนิดต่างๆ
     
   Lesson 2 หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Adobe After Effect
    รู้จักหน้าต่างการทำงานต่างๆ ในโปรแกรม After Effect
    หน้าที่และการทำงานของแต่ละหน้าต่าง
    การใช้งานและการควบคุมรายละเอียดในหน้าต่างการทำงาน
    การปรับหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสม
     
   Lesson 3 เริ่มต้นทำงานกับ After Effect
    สอนการสร้างและการตั้งค่า ใน Project ใหม่
    การนำเข้าไฟล์ VDO
    การนำเข้าไฟล์เสียง
    ทดลองสร้าง Effect ใน Adobe After Effect
     
   Lesson 4 การทำงานกับ Composition
    รู้จักกับ Composition
    สอนการสร้างและการตั้งค่า Composition
     
   Lesson 5 Timeline ใน After Effect
    รู้จักกับ Timeline
    การทำงานกับ Timeline
     
   Lesson 6 เครื่องมือหลักบน Toolbar
    รู้จักกับเครื่องมือหลักบน Toolbar
    สอนการใช้งานเครื่องมือหลักบน Toolbar
     
   Lesson 7 การใส่ Effect ให้กับ VDO
    รู้จักกับ Effect และการใส่ Effect ให้กับ VDO
    การซ้อนฉาก แบบ Blue Screen, Green Screen อย่างแนบเนียนแบบมืออาชีพ
    รู้จักกับ TOP 10 Effect ที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆ
    การสร้าง Effect ประเภท Partical System เพื่อสร้าง อนุภาคประเภทต่างๆ เช่น ฝน หิมะ ไฟ ระเบิด
     
   Lesson 8 การสร้าง Animation ให้กับ วัตถุ และ Effect ใน After Effect
    พื้นฐานการทำ Animation
    รู้จักกับ Animation ใน After Effect
    การสร้าง Animation ให้กับ Effect
     
   Lesson 9 การใช้งาน Animation Effect สำเร็จรูป
    การเรียกใช้ Animation Effect สำเร็จรูปให้กับ ข้อความ
    การเรียกใช้ Animation Effect สำเร็จรูปให้กับ ฉากหลัง
    การเรียกใช้ Animation Effect สำเร็จรูปให้กับ เสียง
    การเรียกใช้ Animation Effect สำเร็จรูปให้กับวัตถุอื่น
     
   Lesson 10 การทำงานแบบ 3 มิติใน After Effect
    รู้จักกับการทำงานแบบ 3 มิติใน After Effect
    ระบบของแกน X Y Z ในงาน 3 มิติ
    การเปิดใช้ระบบ 3 มิติใน After Effect
     
   Lesson 11 การใช้ Plug-in ใน After Effect
    การรู้จักกับ Plug-in ใน After Effect
    การติดตั้ง Plug-in ใน After Effect
    การใช้งาน Plug-in ใน After Effect
     
   Lesson 12 การทำงานกับเสียง
    การตัดเสียง, การใส่เสียง
    การใส่ Effect ให้กับเสียง
    การปรับระดับเสียง บนTimeline
     
   Lesson 13 การ Render ไฟล์ VDO เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ
    รู้จักกับ Format ต่างๆของไฟล์ VDO
    การ Render โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรม
    การ Render สำหรับมือถือและอุปกรณ์พกพา
    การ Render สำหรับ Youtube Facebook
    การ Render สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์
    การ Export สำหรับนำไปใช้กับ Adobe Premiere Pro และโปรแกรมตัด ต่อ วิดีโอ อื่นๆ
     
     
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม  
   ระยะเวลาฝึกอบรม : เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  
   โปรแกรมทีใช้ สอน After Effect CC 2020 For Windows  
       
   ค่าอบรม  เรียน แบบกลุ่ม 4,900.-  
     เรียน แบบส่วนตัว 9,800.-  
       
   ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  
     2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.