อบรม สอนPhotoshop cs6

  Lesson 1 การทำงานกราฟฟิกด้วย Photoshop CS6
    ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ Photoshop CS6
    ส่วนประกอบหลักใน Photoshop
    การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
    การเปิดไฟล์กราฟฟิคด้วย Bridge
  Lesson 2 การเลือกแบบต่างๆ ( Selection ) และการจัดการมุมมอง
    รู้จักกับSelection แบบต่างๆ
    การสร้างSelection แบบอิสระ แบบเรขาคณิต
    การใช้ Quick Selection
    การสร้างselection แบบอืนๆทีสามารถทำได้ใน Photoshop ,การเพิ่มหรือลบSelection
    การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool
  Lesson 3 การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
    การทำงานกับเลเยอร์
    การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ / การล็อคเลเยอร์/การลบหรือเพิมเลเยอร์
    การใส่ Effect ให้กับวัตถุทีอยูในเลเยอร์
  Lesson 4 การใช้เครืองมือวาดภาพ
    การใช้พู่กันวาดภาพ,การเลือกหัวแปรง,การเลือกสีโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์
    การปรับแต่งขอบ selection ให้ฟุ้ง
    การวาดเส้นด้วยดินสอ
    การเลือกใช้หัวแปรงแบบต่างๆ
    การเลือกสีจาก Swatches
  Lesson 5 การใช้เครืองมือตกแต่งภาพ (Retouch)
    การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ Patch Tool
    การ Retouch ภาพด้วยคำสั่ง Spot Healing Brush Tool
    การคัดลอกพืนผิวด้วย Clone Stamp Tool และ Pattern Stamp Tool
    การลบภาพด้วยยางลบ
    การตัดพื้นหลังของภาพออก ( Die Cut ) ด้วย Background Eraser Tool
    การไล่สีแบบต่างๆด้วย Gardient tool
    การทำให้ภาพเบลอจากการพ่นด้วย Blur Tool
    การทำให้ภาพคมชัด จากการพ่นด้วย Sharpen Tool
    การเกลียภาพลบรอยเปือนด้วย Smudge Tool
    การเพิมความขาวและสดใสในภาพด้วย Dodge Tool
    การเพิมความเข้มและคล้ำในภาพด้วย Burn Tool
    การทำให้ภาพซีดจางด้วย Sponge Tool
    การย้อนกลับการกระทำต่างๆจาก History
    การย้อนกลับการกระทำต่างๆจาก History Brush
    การใช้คำสั่ง Content Aware Move Tool
    การลบรอยสีแดงบนดวงตาจากภาพถ่ายที่ใช้ Flash
    การใช้ Style สำเร็จรูปใน Photoshop
  Lesson 6 เครืองมือสร้างภาพ Vector
    การสร้างรูปร่างต่างๆเช่น Rectangle , Polygon , Round Rectangle
    การเปลียนสีให้กับรูปร่างทีสร้างการสร้างเส้น line tool
    การสร้างรูปร่างอิสระ Custom Shape Tool
  Lesson 7 การพิมพ์ข้อความและตัวอักษร
    การพิมพ์ข้อความใน Photoshop และการจัดรูปแบบต่างๆให้กับตัวอักษร
    การสร้างตัวอักษรแบบพิเศษด้วย wrap tool
  Lesson 8 การปรับแต่งรูปร่างให้กับภาพใน Photoshop
    เรียนรู้การใช้คำสังในการปรับแต่งรูปทรงดัวย Transform และ Free Transform
    การหมุน, การย่อ-ขยาย, การยืดภาพและอืนๆโดยการกรอกตัวเลขเพือกำหนดค่าหรือกำหนดเอง
    การบิดเอียงภาพด้วยคำสัง Distort ,การปรับแต่งมิติให้ภาพด้วยคำสัง Perspective
    การใส่ Style ให้กับภาพใน Layer
  Lesson 9 การใช้ฟิลเตอร์เพื่อสร้างงาน
    Filter คืออะไรและใช้งานอย่างไร
    การปรับแต่งภาพด้วย Filter แบบต่างๆ
    การใช้ Filter Gallery
  Lesson 10 สอนphotoshop ในการปรับแต่งแสง ความคมชัด และจัดการสีจากภาพถ่าย
    การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )
    การปรับสีของภาพด้วย Color Balance
    การปรับสีของภาพด้วย Hue and Saturation
    การปรับภาพด้วยคำสั่ง Level
    การปรับภาพด้วยคำสั่ง Curve
    การปรับภาพด้วยคำสั่ง Match Color
  Lesson 11 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว
    เรียนรู้กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับใช้ในงานต่างๆ เช่น web site
  Lesson 12 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
    เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
    เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต ,Graphic Design, การสร้าง web site
    เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
  Lesson 13 Photoshop Workshop
    ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ
    การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
   

 
  ค่าอบรม เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง
  เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  อบรมคอมพิวเตอร์  promotion เรียนคอมพิวเตอร์ แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
อบรม 27-10-2015
© Copyright 2004-2015  By Chairat Studio
เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุม Photoshop CS3 CS4 CS5 CC