หลักสูตร อบรม Flash professional

เนื้อหาหลักสูตรอบรม สอนครอบคลุม flash cs3 cs4 cs5.5

Flash Lesson 1 การสร้างมัลติมีเดียขั้นสูงด้วย Flash
  การผสมผสาน Animation แบบต่างๆ เพื่อสร้างงานขั้นสูง
  การสร้างการเคลื่อนที่ระบบ 3 มิติ
Flash Lesson 2 การใช้คำสั่งควบคุมผลงานและการสร้างระบบ Interactive (ActionScript 3.0)
  เรียนรู้การเขียน ActionScript เพื่อควบคุม ภาพเคลื่อนไหวใน flash
  เรียนรู้การเขียน ActionScript เพื่อสร้างระบบ Interactive
Flash Lesson 3 การใช้ Bone Tool
  เรียนรู้การทำงานกับ Bone สำหรับการเชื่อมต่อข้อต่อต่างๆ ของร่ายกายตัวละคร
Flash Lesson 4 การใช้ Deco Tool
  เรียนรู้การใช้ Deco Tool สำหรับการสร้าง Animation ขั้นสูง
Flash Lesson 5 การสร้าง Flash Game
  การใช้ ActionScript เพื่อการสร้าง Flash Game
Flash Lesson 6 Flash VDO
  การใช้งานกับ Flash VDO
  การใช้ ActionScript เพื่อควบคุม VDO
  การแปลงไฟล์ VDO
Flash Lesson 7 Flash Lite บนอุปกรณ์มือถือ (Going Mobile in Flash)
  เรียนรู้ระบบการสร้างภาพเคลื่อนไหวและ Interactive บนอุปกรณ์มือถือ
Flash Lesson 8 การสร้าง button symbol
  การสร้าง button symbol เพื่อควบคุมงานนำเสนอและ Animation
Flash Lesson 9 Flash Workshop
  ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้ฝึกอบรม
Flash Lesson 10 การทดสอบและประเมิณผลการฝึกอบรม
  ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ
  การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
 
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 12,000.
18 ชั่วโมง
PROMOTION
 
  เรียนกลุ่ม - -  
 
กลับหน้าแรกอบรมแบบส่วนตัว | อบรมแบบกลุ่ม I ตารางอบรมคอมพิวเตอร์
 
© Copyright 2004-2012  By ChairatStudio.com