สร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Visual Basic

     เรียนรู้การสร้างแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic อย่างละเอียด ง่าย และเป็นขั้นเป็นตอน ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง การประยุกต์ใช้งานจริง ในด้านต่างๆ ทุกหัวข้อม มีเทคนิค
ที่น่าสนใจในระดับมืออาชีพ

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1 Start up Visual Basic 2005
บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Visual Basic 2005
บทที่ 3 รูปแบบและเทคนิคการสร้างแอพพลิเคชัน
บทที่ 4 ข้อมูลและตัวแปร
บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม
บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลใน Visual Bisic 2005
บทที่ 7 รู้จักกับโปรแกรมย่อย
บทที่ 8 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์
บทที่ 10 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP กับ VB 2005
บทที่ 12 การใช้งาน Namespace
บทที่ 13 เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลกับ Visual Basic 2005
บทที่ 14 การเขียนโปรแกรมแบบ Web Form และ Web Service
บทที่ 15 พัฒนา Mobile Application ด้วย .NET Compact Framework
บทที่ 16 การสร้างชุดติดตั้งซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมา

 

 

 

สอนคอมพิวเตอร์

3ds max

3ds VIZ
3ds Animation
3d Game Maker
V-Ray 3ds max
V-Ray SketchUp
AXCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
SketchUp
Solidworks
MasterCAM
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Corel Draw
PHP
BasicComputer
Powerpoint
สอนการออกแบบ
Product Design
Graphic Design
Packaging Design
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
 
เรียนส่วนตัว
นอกสถานที่
contact
hotline