หลักสูตรอบรม Excel

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรม  มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล ตัวเลขและการคำนวณ สำหรับการใช้งาน
ภายในสำนักงานหรือส่วนตัว โดยโปรแกรม Excelได้จำลองพื้นที่การทำงานเหมือนสมุดงานขนาดใหญ่ มีหน้าเอกสารจำนวนมากให้
เก็บข้อมูลและสามารถใช้การคำนวณชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม เพื่อสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาผลลัพธ์ได้ตามต้องการ
 
สอนคอมพิวเตอร์ Excel 1 หลักการทำงานของ Excel
  รู้จักกับ Excel และความสามารถโดยรวม
3dsmax   ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
3dsmax Designer   การสร้าง workbook ใหม่
3dsmax Architects   การใช้แถบเครื่องมือ ต่างๆ
3ds VIZ Excel 2 ทำงาน Worksheet
3ds Animation   การเลือก worksheet
3d Game Maker   การเลือกเซล แบบต่างๆ
AutoCAD 2D   การปรับขนาดเซล คัดลอกเซล ย้ายเซล การลบเซล
AutoCAD 3D   การแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว
Blender 3D   การซ่อนและแสดงข้อมูล
Corel Draw   ประเภทของข้อมูล ข้อความ ตัวเลข วันที่และเวลา
Dreamweaver   การใช้ AutoFill ในชุดข้อมูล
Flash   การใช้ AutoComplete เพื่อใส่ข้อมูลซ้ำๆ
Gimp   การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
Illustrator Excel 3 การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค
InkScape   การตั้งชื่อ การเลือก การเพิ่ม การลบ เวิร์กชีต
Powerpoint   การย้ายตำแหน่ง การทำสำเนา การใส่สี เวิร์กชีต
Rhino   การแบ่งวินโดว์ของเวิร์กชีต
RPG Game Maker   การจัดเรียงวินโดว์
SketchUp Excel 4 การปรับแต่งเวิร์กชีต
Solidworks   การใช้ AutoFormat
V-Ray 3ds max   การปรับแต่งข้อมูลต่างๆภายในเซล
V-Ray SketchUp   การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข
V-Ray Rhino   การจัดรูปแบบวันที่
PHP Excel 5 สอน การใช้สูตรในการคำนวณเบื้องต้น
BasicComputer   การใช้ปุ่ม Insert Function และแถบสูตรคำนวณ
Openoffice   การใส่ Function และสูตร
    การแก้ไข Function และสูตร
สอนการออกแบบ   รู้จักกับ Function ที่สำคัญ
  - SUM หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด
Product Design   - AVERAGE หาค่าเฉลี่ย
Graphic Design   - COUNT การนับจำนวนข้อมูลตัวเลข
Packaging Design   - MAX, MIN การหาค่าสูงสุดเละต่ำสุด
Interior Design   - ROUND ปัดเศษทศนิยม
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   - SUMIF หาผลรวมแบบมีเงื่อนไข
แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม   - IF กำหนดเงื่อนไขและการตัดสินใจ
  - BAHTTEXT แปลงตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นตัวอ่าน
    - PMT หาอัตราผ่อนชำระต่องวด
     
  Excel 6 การนำเสนอด้วยกราฟ
    รู้จักกับกราฟประเภทต่างๆ
    ทดลองสร้างกราฟ
    การปรับแต่งแก้ไข ชุดข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
    การเพิ่มรายละเอียด
    การสร้างกราฟแบบผสม
  Excel 7 การทำงานกับภาพ
    การแทรกภาพจากแหล่งต่างๆ
    การปรับแต่งภาพ
  Excel 8 การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel
    รู้จักกับฐานข้อมูล
    การสร้างลิสต์ข้อมูล
    การจัดเรียงข้อมูล
    การใช้ AutoFilter เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
    การแบ่งกลุ่มปละหาผลสรุปย่อย
  Excel 9 การพิมพฺ์งาน ใน Excel
    การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์
    การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
    การปรับแต่งระยะขอบกระดาษ
    สั่งพิมพ์
  Excel 10 การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ และการประยุกต์ใช้งานจริง
    การทำงานร่วมกับ Microsoft Word
    การทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint
    การบันทึกในรูปแบบ Webpage
    การแปลงไฟล์งานเป็น PDF ไฟล์
     
   
สอนpowerpoint เรียนpowerpoint ส่วนตัว  สอนpowerpoint  promotion เรียนpowerpoint แผนที่ศูนย์ฝึก เรียนpowerpointสมัคร เรียนpowerpoint
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio