คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สำหรับผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุผู้เรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
                    หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน เพื่อสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการเข้าถึงข้อมูลในโฟล์เดอร์, ไฟล์ต่างๆ,การพิมพ์งาน
ด้วย Microsoft Word ,การใช้ระบบมัลดิมีเดียต่างๆ, การเชื่อมต่อและการใช้งานอินเตอร์เนต อีเมล์, MSN ,Facebook
 
 
หัวข้อฝึกอบรม
- ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐาน
- ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์
- เริ่มต้นกับ Windows 7
- Log On และการปรับแต่ง User Account
- การทำงานกับโฟลเดอร์และไฟล์
- การปรับแต่ง Windows และใช้งาน Control Panal
- การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม
- การใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดีย และโปรแกรมเสริมต่างๆ สำหรับเปิดดูไฟล์ภาพ ดูหนัง ฟังเพลง และการเปิดไฟล์ชนิดต่างๆ
- การเขียนแผ่น CD ,DVD ด้วย Nero
- การพิมพ์งานด้วย Microsoft Word ขั้นพื้นฐาน
- ติดตั้ง เชื่อมต่อ และการใช้งาน อินเตอร์เนต
- การท่องเว็บไซต์
- ค้นหาข้อมูล ต่างๆด้วย Google
- การสมัครและใช้งาน YouTube เพื่อดู VDO และส่งไฟล์ VDO ของตัวเองไปบน YouTube
- การป้องกันไวรัสจากการใช้คอมพิวเตอร์
- การเชื่อมต่อ wireless
- การสมัครและใช้งานอีเมล์ เช่นการรับ - ส่ง อีเมล์ การแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมล์
- สนทนาออนไลน์ด้วย Windows Live Messenger
- การสมัครและใช้งาน Facebook
 
   
ค่าอบรม เรียนกลุ่ม 3,000.- 12 ชั่วโมง ( 2 วัน )
  เรียนส่วนตัว 8,000.- 12 ชั่วโมง ( 2 วัน )
   
สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์อบรมคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
© Copyright 2004-2012  By ChairatStudio.com